องค์การบริหารส่วนตำบลปริก

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

โครงการประจำปีงบประมาณ 2555

by Web Administrator @November,14 2011 23.22 ( IP : 122...4 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
โครงการประจำปีงบประมาณ 2555
ชื่อโครงการจำนวนเงิน (บาท)
1.จัดซื้อมู่ลี่หรือม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง100,000
2.จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง150,000
3.จัดซื้อพรมพร้อมติดตั้ง100,000
4.จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น8,000
5.จัดซื้อโต๊ะประชุมสภา40,000
6.จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้35,000
7.จัดซื้อจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมติดตั้ง20,000
8.จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด40,000
9.จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมเล็ก10,000
10.จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง200,000
11.โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่5,000
12.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน20,000
13.โครงการส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษีท้องถิ่น60,000
14.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานประตู จำนวน 2 ตู้10,000
15.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ 40,000
16.โครงการฝึกอบรมรม อปพร.อบต.ปริก100,000
17.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ20,000
18.โครงการบัณฑิตน้อย (มอบวุฒิบัตร)30,000
19.โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก30,000
20.จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขต อบต.ปริก1,933,000
21.ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกาะ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเสม็ด)309,400
22.จัดซื้อชุดพละและชุดนักเรียนให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต25,000
23.จัดซื้อวัสดุกีฬา70,000
24.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ20,000
25.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ชั้น5,000
26.โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด60,000
27.โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำของเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ10,000
28.โครงการตลาดนัดขยะ20,000
29.โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมตำบลปริก70,000
30.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า60,000
31.โครงการเฝ้าระวังตรวจคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารในชุมชน อบต.ปริก10,000
32.โครงการเพิ่มศักยภาพให้กับ อสม.ตำบลปริก270,000
33.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็(ของขวัญเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด)100,000
34.โครงการส่งเสริมอนามัยมารดา40,000
35.โครงการจัดงานวันสตรีสากล200,000
36.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุรุษและสตรีตามสถานการณ์บ้านเมือง60,000
37.โครงการเยี่ยมเยียนบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ30,000
38.โครงการร้อยคุณค่าผู้สูงวัยสายใยครอบครัว100,000
39.ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ391,000
40.โครงการจัดทำประชุมประชาคมตำบลปริก10,000
41.โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติราชการของ อบต.270,000
42.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำบัญชีครัวเรือนและการออม10,000
43.โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 1150,000
44.โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ปริกเกมส์ (ต้านภัยยาเสพติด)ครั้งที่ 3230,000
45.โครงการจัดงานประจำปีฉลองศาลาทวดหลัก20,000
46.โครงการเยี่ยมเยียนครอบครัวพี่น้องมุสลิมที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน100,000
47.โครงการแห่เทียนพรรษา25,000
48.โครงการขุดบ่อน้ำตื้นในเขต อบต.ปริก จำนวน 55 บ่อ365,750
49.จัดซื้อเทปไพเบอร์ใยแก้ว จำนวน 1 เครื่อง4,000
50.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่2 สายบ้านลุ่มอ้อย900,000
51.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 สายบ้านต้นเลียบ900,000
52.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 สายบ้านโคกสัก810,000
53.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 สายบ้านคั่น-ควนตก925,000
54.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในสำนักงานที่ทำการ อบต.ปริกหลังใหม่629,000
55.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 11291,000
56.โครงการก่อสร้างทางเชื่อมหน้าสำนักงานที่ทำการ อบต.ปริกหลังใหม่121,000
57.โครงการก่อสร้างยกระดับถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 สายหน้าโรงเรียน-สามแยกต้นม่วง975,000
58.โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11129,500
59.โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานที่ทำการ อบต.ปริกหลังใหม่310,200
60.โครงการก่อสร้างเสาธงหน้า อบต.ปริก200,000
61.โครงการถมดินปรับระดับภายในพื้นที่รอบสำนักงานที่ทำการ อบต.ปริกหลังใหม่344,000
62.โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 9 สายทางไฟ450,000
63.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1 สายหน้าโรงเรียนบ้านใหม่461,400
64.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 สายข้างวัดหัวถนน910,000
เงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2555
ชื่อโครงการจำนวนเงิน (บาท)
1.อุดหนุนงบประมาณให้กับท้องถิ่นจังหวัดสงขลา (การฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.)20,000
2.อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคม อปท จังหวัดสงขลา15,000
3.อุดหนุนงบประมาณให้กับ อบต.เขามีเกียรติ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ อบต ,เทศบาลระดับอำเภอ)15,000
4.อุดหนุนงบประมาณให้กับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา (โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ต) 6,000
5.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขต อบต.ปริก2,368,600
6.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลซอรุลอิสลาม 200,200
7.อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านตะเคียนเภาโครงการจัดหาน้ำดื่ม20,000
8.อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านหัวถนน โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม รร.ตำบลปริก30,000
9.อุดหนุนโครงการชาวสงขลาร่วมใจทำดีเพื่อแผ่นดินกวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด จำนวน 5,000
10.อุดหนุนให้กับ อสม. 11 หมู่บ้านเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขมูลฐาน110,000
11.อุดหนุนให้กับกลุ่มลานแสงจันทร์ หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ โครงการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองพังลา30,000
12.อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา 135,000
13.อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลปริก200,000
14.อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มสตรีตำบลปริก100,000
15.อุดหนุนงบประมาณให้กับตำรวจชุมชนตำบลปริก20,000
16.อุดหนุนให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา กีฬามาราธอนนานาชาติ5,000
17.อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา5,000
18.อุดหนุนงบประมาณให้กับมัสยิดบ้านต้นกอ หมู่ที่ 130,000
19.อุดหนุนงบประมาณให้กับมัสยิดบ้านลุ่มอ้อย หมู่ที่ 224,000
20.อุดหนุนงบประมาณให้กับมัสยิดอัลซอรุลอิสลาม33,000

(* ลำดับที่ 18-20 โครงการสอนศาสนาให้กับเด็กในวันเสาร์-อาทิตย์)

หน้าหลัก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน